Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình. Lực căng dây có độ lớn ((T_1) = (T_2) = 10N ), góc ( theta  = (37^0) ). Trọng lượng của thanh bằng


Câu 79638 Vận dụng

Một thanh đồng chất nằm cân bằng ở tư thế nằm ngang bởi hai sợi dây buộc vào hai đầu của nó như hình.

Lực căng dây có độ lớn \({T_1} = {T_2} = 10N\), góc \(\theta  = {37^0}\). Trọng lượng của thanh bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của 3 lực không song song:

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy

- Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba: \(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0 \)

(dkcb)

Xem lời giải

...