Một quả cầu đồng chất có khối lượng (4kg ) được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc (alpha  = (30^0) ). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy (g = 9,8m/(s^2) ). Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn


Câu 79639 Vận dụng

Một quả cầu đồng chất có khối lượng \(4kg\) được treo vào tường thẳng đứng nhờ một sợi dây hợp với tường một góc \(\alpha  = {30^0}\). Bỏ qua ma sát ở chỗ tiếp xúc của quả cầu với tường. Lấy \(g = 9,8m/{s^2}\). Lực của quả cầu tác dụng lên tường có độ lớn


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên vật

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn

+ Chọn hệ trục tọa độ, chiếu theo các phương

(dkcb)

Xem lời giải

...