Vật nặng (m = 2kg ) chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và hợp với nhau góc (alpha  = (30^0) ) không đổi. Lực kéo đặt vào mỗi dây là (F = 10N ), lấy (g = 10m/(s^2) ). Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang có giá trị là:


Câu 79641 Vận dụng

Vật nặng \(m = 2kg\) chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và hợp với nhau góc \(\alpha  = {30^0}\) không đổi. Lực kéo đặt vào mỗi dây là \(F = 10N\), lấy \(g = 10m/{s^2}\). Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang có giá trị là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Phân tích các lực tác dụng lên vật

+ Vận dụng điều kiện của vật chuyển động thẳng đều

Xem lời giải

...