Một gen có chiều dài 5100 Å có tổng số nuclêôtit là


Câu 797 Vận dụng

Một gen có chiều dài 5100 Å có tổng số nuclêôtit là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính chiều dài gen là : $L = \frac{N}{2} \times 3,4$  (Å)

→ Tính tổng số nucleotide N từ chiều dài của gen

Xem lời giải

...