Choose the best answer to fill in the blank.At the moment, I ______ a book and my brother _____ TV.


Câu 79935 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

At the moment, I ______ a book and my brother _____ TV.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Có trạng từ chỉ thời gian “at the moment” (ngay lúc này, bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả 2 hành động đang xảy ra đồng thời tại thời điểm nói

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.