Choose the best answer to fill in the blank.Margaret _____ to Dave’s party on Wednesday because she ______on holiday.


Câu 79941 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Margaret _____ to Dave’s party on Wednesday because she ______on holiday.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Câu diễn tả hành động đã được dự trù trước, có kế hoạch trước cho tương lai => dùng thì hiện tại tiếp diễn

- Động từ “be” không chia ở hình thức tiếp diễn nên chia ở thì hiện tại đơn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.