Choose the best answer to fill in the blank.Linda ______ to the bookshop now because she ______ to buy some books for her friends.


Câu 79943 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Linda ______ to the bookshop now because she ______ to buy some books for her friends.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Có trạng từ chỉ thời gian “now” (bây giờ) => dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.

- Động từ “want” không chia ở hình thức tiếp diễn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.