Choose the best answer to fill in the blank.They have sent that money to the poor families. => The poor families _____ that money.


Câu 79959 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

They have sent that money to the poor families.

=> The poor families _____ that money.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Câu bị động thì hiện tại hoàn thành với 2 tân ngữ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.