Choose the best answer to fill in the blank.Someone thinks that the company is planning a new advertising campaign.


Câu 79963 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Someone thinks that the company is planning a new advertising campaign.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Câu bị động kép: V1 chia thì hiện tại đơn còn V2 chia thì tiếp diễn

S1 + V1 + (that) + S2 + be + V-ing + O

=> S2 + is/am/are + V1-PII + to be + V-ing + O

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.