Choose the best answer to fill in the blank.Someone reported that the President had suffered a heart attack. => The President ________ a heart attack.


Câu 79965 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

Someone reported that the President had suffered a heart attack.

=> The President ________ a heart attack.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Động từ V1 ở thì quá khứ đơn nên chuyển thành “was/ were + reported”

- Động từ V2 ở thì quá khứ hoàn thành nên chuyển thành “to have suffered”

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.