Choose the best answer to fill in the blank.My grandfather is quite old, _____ he exercises more regularly than I do.


Câu 79976 Thông hiểu

Choose the best answer to fill in the blank.

My grandfather is quite old, _____ he exercises more regularly than I do.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

2 mệnh đề chỉ sự đối lập nên sử dụng từ nối mang nghĩa trái ngược.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.