Choose the best answer to fill in the blank.Aguilera continue _______ , and in 1990, she earned the second place in the TV programme “Star Search”.


Câu 79986 Nhận biết

Choose the best answer to fill in the blank.

Aguilera continue _______ , and in 1990, she earned the second place in the TV programme “Star Search”.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- continue + to-V = continue + V-ing: tiếp tục làm gì.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.