Choose the best answer to fill in the blank.I couldn’t understand what the passage said, so I had my friend ____ it for me.


Câu 79994 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

I couldn’t understand what the passage said, so I had my friend ____ it for me.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

have somebody do something: nhờ ai làm một việc gì đó

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.