Choose the best answer to fill in the blank.If I enable you (write) this work, I expect you (do) it well!


Câu 79996 Vận dụng

Choose the best answer to fill in the blank.

If I enable you (write) this work, I expect you (do) it well!


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

enable somebody to do something: cho phép ai, cho ai quyền làm gì

expect somebody to do something: mong đợi ai làm gì

Xem lời giải


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.