Gọi ảnh của điểm M qua phép biến hình F là điểm M'. Khi đó, ta có kí hiệu:


Câu 8009 Nhận biết

Gọi ảnh của điểm $M$ qua phép biến hình $F$ là điểm $M'$. Khi đó, ta có kí hiệu:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...