Nếu ảnh của hình H qua phép biến hình F là H' thì ta kí hiệu là:


Câu 8010 Nhận biết

Nếu ảnh của hình $H$ qua phép biến hình $F$ là $H'$ thì ta kí hiệu là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...