Cho phép biến hình (F ) biến hình (H ) thành hình (H' ). Với mỗi điểm (M thuộc H ) thì tồn tại:


Câu 8013 Thông hiểu

Cho phép biến hình \(F\) biến hình \(H\) thành hình \(H'\). Với mỗi điểm \(M \in H\) thì tồn tại:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng chú ý phép dời hình biến một hình thành một hình.

Xem lời giải

...