Phép đồng nhất biến điểm (M ) thành điểm (M' ) thì:


Câu 8014 Thông hiểu

Phép đồng nhất biến điểm \(M\) thành điểm \(M'\) thì:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...