Phép đồng nhất biến hình (H ) thành hình (H' ) thì:


Câu 8015 Thông hiểu

Phép đồng nhất biến hình \(H\) thành hình \(H'\) thì:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...