Kết luận nào đúng khi nói về giá trị của biểu thức (B = ( ((1)(2) - (7)((13)) - (1)(3)) ) + ( ( - (6)((13)) + (1)(2) + 1(1)(3)) ) ).


Câu 80168 Vận dụng

Kết luận nào đúng khi nói về giá trị của biểu thức \(B = \left( {\dfrac{1}{2} - \dfrac{7}{{13}} - \dfrac{1}{3}} \right) + \left( { - \dfrac{6}{{13}} + \dfrac{1}{2} + 1\dfrac{1}{3}} \right)\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tính giá trị của biểu thức \(B\):

+ Đổi hỗn số ra phân số: Với \(a,b,c \in {\mathbb{N}^*}\) thì ta có: \(a\dfrac{b}{c} = \dfrac{{a.c + b}}{c} \)

+ Bỏ dấu ngoặc theo quy tắc dấu ngoặc

+ Thay các phép trừ bằng phép cộng với số đối

+ Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng để nhóm các số hạng thích hợp

+ Thực hiện các phép cộng và rút gọn kết quả

 - So sánh giá trị của biểu thức \(B\) với \(0\); \(2\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Cộng trừ các số hữu tỉ Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.