Số ((x^4) ) không bằng số nào trong các số sau đây?


Câu 80200 Thông hiểu

Số \({x^4}\) không bằng số nào trong các số sau đây?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ta áp dụng các công thức sau:

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\);

\({x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\,\,(x \ne 0,\,m \ge n)\);

\({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\).

Xem lời giải

...