Phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôdon)?


Câu 804 Nhận biết

Phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôdon)?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...