Cho hệ phương trình ( x - y = 5 3x + 2y = 18 right.có nghiệm ( (x;y) ). Tích x.y là


Câu 8053 Nhận biết

Cho hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}x - y = 5\\3x + 2y = 18\end{array} \right.$có nghiệm $\left( {x;y} \right)$. Tích $x.y$ là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...