Số nghiệm của hệ phương trình ( - x - căn 2 y = căn 3 căn 2 x + 2y =  - căn 6 right.là


Câu 8055 Thông hiểu

Số nghiệm của hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l} - x - \sqrt 2 y = \sqrt 3 \\\sqrt 2 x + 2y =  - \sqrt 6 \end{array} \right.$là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...