Cho các đặc điểm: 1. Được cấu tạo bởi một mạch poliribônuclêôtit. 2.  Đơn phân là adenine, timin, guanin, xitorin. 3. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. 4. Trong cấu tạo có uraxin mà không có timin. Số đặc điểm chung có cả ở 3 loại ARN là


Câu 806 Thông hiểu

Cho các đặc điểm:

1. Được cấu tạo bởi một mạch poliribônuclêôtit.

2.  Đơn phân là adenine, timin, guanin, xitorin.

3. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

4. Trong cấu tạo có uraxin mà không có timin.

Số đặc điểm chung có cả ở 3 loại ARN là


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...