Có 3 loại xương đó là:


Câu 80981 Nhận biết

Có 3 loại xương đó là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...