Mỗi bắp cơ gồm nhiều:


Câu 81020 Nhận biết

Mỗi bắp cơ gồm nhiều:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...