Cấu tạo của bắp cơ:


Câu 81021 Nhận biết

Cấu tạo của bắp cơ:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...