Bắp cơ có hình dạng như thế nào?


Câu 81022 Thông hiểu

Bắp cơ có hình dạng như thế nào?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...