Câu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là:


Câu 81025 Nhận biết

Câu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân được gọi là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...