Do đâu khi cơ co, tế bào cơ ngắn lại ?


Câu 81028 Thông hiểu

Do đâu khi cơ co, tế bào cơ ngắn lại ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...