Khi cơ co thì bắp cơ ngắn lại và to về bề ngang là do .


Câu 81029 Thông hiểu

Khi cơ co thì bắp cơ ngắn lại và to về bề ngang là do .


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...