Đặc điểm cấu tạo của hệ cơ phù hợp với chức năng vận động?


Câu 81032 Vận dụng

Đặc điểm cấu tạo của hệ cơ phù hợp với chức năng vận động?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...