Tổng số liên kết hydro bị phá vỡ sau k lần nhân đôi của một gen là:


Câu 812 Nhận biết

Tổng số liên kết hydro bị phá vỡ sau k lần nhân đôi của một gen là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...