Cho hệ phương trình (( 8x + 7y = 16 8x - 3y =  - 24 right. ). Nghiệm của hệ phương trình là


Câu 8127 Thông hiểu

Cho hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}8x + 7y = 16\\8x - 3y =  - 24\end{array} \right.\). Nghiệm của hệ phương trình là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...