Tìm số tự nhiên n thỏa mãn (300 < n < 500 ) sao cho: (n ) chia (15 ) dư (8, ) chia (35 ) dư (13. )


Câu 81323 Vận dụng cao

Tìm số tự nhiên n thỏa mãn \(300 < n < 500\) sao cho: \(n\) chia \(15\) dư \(8,\) chia \(35\) dư \(13.\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Vì \(n\) chia \(15\) dư \(8,\) chia \(35\) dư \(13\) nên: 
\(\left( {n - 8} \right) \vdots\, 15\) và \(\left( {n - 13} \right) \vdots\, 35\) \(\left( {n > 13} \right)\)
Bước 2: Biến đổi tìm số tự nhiên \(m\) sao cho \(\left( {n + m} \right) \vdots \,15\) và \(\left( {n + m} \right) \vdots\, 35\)
Khi đó \(\left( {n + m} \right) \vdots \,BCNN\left( {15;35} \right)\)
Bước 3: Tìm các giá trị của \(n\) 
Chọn giá trị của n thỏa mãn \(n\) lớn hơn 300 và nhỏ hơn 500.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.