Biết hệ phương trình: ( 2x + by = a bx + ay = 5 right. có nghiệm x = 1; y = 3.Tính 10( (a + b) )


Câu 8139 Thông hiểu

Biết hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}2x + by = a\\bx + ay = 5\end{array} \right.$ có nghiệm $x = 1$; $y = 3.$Tính $10\left( {a + b} \right)$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

-Thay $x;y$ vào hệ phương trình ta được hệ phương trình mới ẩn $a,b$.

-Giải hệ phương trình mới bằng phương pháp cộng đại số hoặc phương pháp thế ta tìm được $a,b$

Xem lời giải

...