Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực? (1) Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn.   (2) Enzyme tham gia vào quá trình này là enzyme ARN polimeraza. (3) Diễn ra chủ yếu trong nhân của tế bào (4) Quá trình diễn ra theo nguyên tắc bổ sung ( A-U, G-X).  


Câu 815 Thông hiểu

Có bao nhiêu nhận xét sau đây đúng về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

(1) Diễn ra theo nguyên tắc bán bảo tồn.  

(2) Enzyme tham gia vào quá trình này là enzyme ARN polimeraza.

(3) Diễn ra chủ yếu trong nhân của tế bào

(4) Quá trình diễn ra theo nguyên tắc bổ sung ( A-U, G-X).

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...