Chọn phát biểu đúng. Phương trình a(x^2) + bx + c = 0 , ,(a # 0) có hai nghiệm (x_1);(x_2). Khi đó


Câu 8215 Nhận biết

Chọn phát biểu đúng. Phương trình $a{x^2} + bx + c = 0\,\,(a \ne 0)$ có hai nghiệm ${x_1};{x_2}$. Khi đó


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...