Trung hoà 21,7 gam một amin đơn chức X cần 350 ml dung dịch HCl 2 M. Công thức phân tử của X là


Câu 82394 Vận dụng

Trung hoà 21,7 gam một amin đơn chức X cần 350 ml dung dịch HCl 2 M. Công thức phân tử của X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào phương trình để tìm lời giải cho bài toán

Xem lời giải

...