Cho m gam axit glutamic vào dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,8M, thu được dung dịch X chứa 14,43 gam chất tan. Cho dung dịch X phản ứng vừa đủ với dung dịch Y chứa H2SO4 0,6M và HCl 0,8M, thu được dung dịch Z chứa 23,23 gam muối.  Biết các phản  ứng xảy ra  hoàn  toàn. Tính giá trị của m?


Câu 82403 Vận dụng cao

Cho m gam axit glutamic vào dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,8M, thu được dung dịch X chứa 14,43 gam chất tan. Cho dung dịch X phản ứng vừa đủ với dung dịch Y chứa H2SO4 0,6M và HCl 0,8M, thu được dung dịch Z chứa 23,23 gam muối.  Biết các phản  ứng xảy ra  hoàn  toàn. Tính giá trị của m?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ta có sơ đồ:

Glu + NaOH, KOH → Chất tan + H2O

Đặt nGlu = a mol; nNaOH = 0,5b (mol); nKOH = 0,8b (mol) và nH2O = c (mol)

Muối trong dung dịch Z chứa:

(HOOC)2C3H5NH3+: a mol; Na+: 0,5 b mol; K+: 0,8b mol

Cl-: 0,8x mol và SO42-: 0,6x mol (trong đó x là thể tích dung dịch axit).

Khi cho m gam axit glutamic vào dung dịch chứa NaOH và KOH ta xét 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu axit glutamic phản ứng hết thì nH2O = 2.nGlu

Trường hợp 2: Nếu kiềm phản ứng hết thì nNaOH + nKOH = nH2O

Trong từng trường hợp lập hệ để tìm a, b và x.

Xem lời giải

...