Cho các sơ đồ phản ứng: (Glyxin->(( + NaOH))X->(( + HCl ,((d))u))Y ) (1) (Glyxin->(( + HCl))Z->(( + NaOH ,((d))u))T ) (2) Y và T lần lượt là


Câu 82404 Thông hiểu

Cho các sơ đồ phản ứng:

\(Glyxin\xrightarrow{{ + NaOH}}X\xrightarrow{{ + HCl\,{\text{d}}u}}Y\) (1)

\(Glyxin\xrightarrow{{ + HCl}}Z\xrightarrow{{ + NaOH\,{\text{d}}u}}T\) (2)

Y và T lần lượt là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Dựa vào tính chất hóa học của amino axit để viết các PTHH.

- Từ PTHH xác định Y, T.

Xem lời giải

...