Amino axit X no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là


Câu 82412 Thông hiểu

Amino axit X no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Amino axit X no, mạch hở nên có độ bất bão hòa k = 1. Dựa vào cách thiết lập độ bất bão hòa k sẽ ra được mối quan hệ giữa m và n

Xem lời giải

...