Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 31,62 gam muối khan. Giá trị của m là


Câu 82417 Vận dụng

Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 31,62 gam muối khan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Viết phản ứng tổng quát: H2N-R-COOH + NaOH → H2N-R-COONa + H2O

- Từ PTTQ suy ra: \({n_{{H_2}O}} = {n_{NaOH}}\)

- Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng để tính m

Xem lời giải

...