C2H5NH2 trong nước không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?


Câu 82424 Thông hiểu

C2H5NH2 trong nước không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Amin có tính bazơ nên không tác dụng với dung dịch kiềm

Xem lời giải

...