Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là:


Câu 82435 Vận dụng

Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại amin bậc hai của hai amin đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đặt công thức trung bình của hai amin no, đơn chức, kế tiếp là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 3}}N\)

Tìm \(\overline n \) theo PTHH

=> CTPT của 2 amin và viết được các CTCT amin bậc 2.

Xem lời giải

...