Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Câu 82436 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng bảo toàn nguyên tố N.

Xem lời giải

...