Trong phân tử Ala-Gly, aminno axit đầu N chứa nhóm


Câu 82442 Nhận biết

Trong phân tử Ala-Gly, aminno axit đầu N chứa nhóm


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Amino axit đầu N chứa nhóm NH2, aminoaxit đầu C chứa nhóm COOH.

Xem lời giải

...