Phân tử peptit nào sau đây có 4 nguyên tử oxi?


Câu 82448 Thông hiểu

Phân tử peptit nào sau đây có 4 nguyên tử oxi?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Số O(trong peptit)= Số O nhóm CONH + Số O của COOH

Xem lời giải

...