Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?


Câu 82507 Nhận biết

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về đại cương kim loại

Xem lời giải

...